Rotačné Plochy - Bibliografia 2
Bibliografia 2
Napísal Administrator   

V nasledujúcom zozname uvádzame zoznam použitých, resp. odporúčaných bibliografických odkazov. Pre lepšiu prehľadnosť sme rozdelili jednotlivé zdroje do niekoľkých kategórií, ktorým sme priradili "kód" (História - H, Zbierky úloh - ZU, ...). V každej kategórii je vytvorená tabuľka s kódom a kompletným odkazom. Pripomienky k zoznamu, môžete formulovať v komentároch.

 Učebnice a učebné texty /UT/

I. Základné školy

UT-I.-Šedivý,2002 Šedivý, O., Čeretková, S., Malperová, M., Bálint, Ľ.: Matematika pre 9. ročník základných škôl, 2 časť, SPN, Bratislava, 2002, ISBN 80-08-02947-1

II. Stredné školy

UT-II.-Drábek,1991 Drábek, K., Drs, L.: Deskriptívna geometria pre 3. a 4. ročník gymnázia s triedami zameranými na matematiku, SPN, Bratislava, 1991, ISBN 80-08-00353-7
UT-II.-Hecht,1999 Hecht, T., Božek, M.: Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ, Zošit 1, Stereometria II, Orbis Pistus Istropolitana, Bratislava, 1999
UT-II.-Odvárko,1991 Odvárko, O., Řepová, J.: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU, 3. časť, SPN, Bratislava, ISBN 80-10-00558-4

III. Vysoké školy

UT-III.-Božek,2003 Božek, M.: Diferenciálna geometria I a II – neoficiálne učebné texty, FMFI UK, Bratislava, 2003
UT-III.-Božek,2004 Božek, M.: Geometria I – učebné texty, FMFI UK, Bratislava, 2004
UT-III.-Čeněk,1954 Čeněk, G., Medek, V.: Kurz deskritptívnej geometrie pre technikov II, SNTL, Bratislava, 1954
UT-III.-Hejmý,1985 Hejný, M., Zaťko, V., Kršňák, P.: Geometria 1, SPN, Bratislava, 1985
UT-III.-Kudličková,2006 Kudličková, S.: Úvod do počítačovej geometrie - učebné texty k e-learningovému kurzu, FMFI UK, Bratislava, 2006. http://elearn.ematik.sk
UT-III.-Machala,1983 Machala, F.: Plochy technické praxe, Univerzita Palackého, Olomouc, 1983
UT-III.-Machala,1985 Machala, F.: Rotační plochy, Univerzita Palackého, Olomouc, 1985
UT-III.-Medek,1978 Medek, V., Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, Alfa, Bratislava, 1978
UT-III.-Piska,1975 Piska, R., Medek, V.: Deskriptívni geometrie II, SNTL, Praha, 1975
UT-III.-Polednová,2005 Polednová, M.: Geometria 2 – učebné texty, FMFI UK, Bratislava, 2005
UT-III.-Šedivý,1987 Šedivý, O., Božek, M., Duplák, J., Kršňák, P.: Geometria 2, SPN, Bratislava, 1987
UT-III.-Velichová,1996 Velichová, D.: Konštrukčná geometria, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1996

 Zbierky /ZB/

I. Základné školy

ZU-I.-Bálint,1989 Bálint, Ľ., Bobok, M., Križalkovičová, M., Lukátšová, J.; Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy, SPN, 1989, Bratislava,
ZU-I.-Didaktis,2003 Testy 2004 - Matematika, Didaktis 2003, ISBN 80-85456-04-4
ZU-I.-Didaktis,1993 Testy z matematiky na prijímacie skúšky na strené školy, Didaktis, 1993, ISBN 80-85456-18-4
ZU-I.-Ištoková,2002 Ištoková, A., Marhefková, V.: Riešené testy z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy, SPN, Bratislava, 2002, ISBN 80-08-03336-3
ZU-I.-Tarábek,2003 Tarábek, J.: Geometria v príkladoch, Didaktis, Bratislava, 2003, ISBN: 80-89160-00-X

II. Stredné školy

ZU-II.-Hecht,2001 Hecht, T., Božek, M.: Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ, Zošit 4., Zbierka úloh, Orbis Pistus Istropolitana, Bratislava, 2001
ZU-II.-Kováčik,2001 Kováčik, J.: Riešenie príkladov z Matematiky, IURA Edition, 2001, ISBN 80-88715-95-4
ZU-II.-Petáková,2007 Petáková, J.: Matematika - příprava k maturitě a k prijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, Praha, 2007, ISBN 978-80-7196-099-7
ZU-II.-Polák 1,1999 Polák, J.: Stredoškolská matematika v úlohách, Prometheus, Praha, 1999
ZU-II.-Polák 2,1999 Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II, Prometheus, Praha, 1999, ISBN 80-7196-166-3
ZU-II.-Sadloňová,2006 Sadloňová, M.: Matematika - zbierka príkladov s ukážkami riešení a prehľadom vzorcov, Školmédia, Žilina, 2006, ISBN 80-969386-2-2
ZU-II.-Vejsada,1973 Vejsada, F., Talafous F.: Zbierka úloh z matematiky pre SVŠ a gymnáziá, SPN, Bratislava, 1973, ISBN 67-299-73

III. Vysoké školy

ZU-III.-MENO,ROK AUTOR: Názov,Inciály

 História /H/

H-Bečvář,2003 Bečvář, J., Bečvářová, M., Vymazalová H.: Matematika ve starověku Egypt a Mezopotámie, Prometheus, Praha, 2003, ISBN 80-7196-255-4
H-Juškevič,1977 Juškevič, A. P.: Dějiny matematiky ve středověku, Academia, Praha, 1977, ISBN 509-21-857
H-Hudeček,2008 Hudeček, J.: Matematika v devíti kapitolách, Matfyzpress, Praha, 2008, ISBN 978-80-7378-046-3
H-Struik,1963 Struik, J. D.: Dejiny matematiky, Orbis, Praha, 1963
H-Šalát,1967 Šalát, T.: Malá encyklopédia matematiky, Obzor, Bratislava, 1967
H-Vymazalová,2006 Vymazalová, H.: Staroegyptská matematika - Hieratické matematické texty, Praha, 2006, ISBN 80-7308-156-3

 Internetové odkazy

 Záverečné práce /ZP/

I. Bakalárske práce

ZP-I.-MENO,ROK AUTOR: Názov,Inciály

II. Diplomové práce

ZP-II.-Červinka,2006 Červinka, J.: Rotační plochy, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, 2006 (stiahni TU)
ZP-II.-Hacker,1999 Hacker, M.: Užívateľská počítačová geometria, Diplomová práca, MFF UK, Bratislava, 1999
ZP-II.-Tisoň,2006 Tisoň, M.: Rotačné plochy, Diplomová práca, FMFI UK, Bratislava, 2006

III. Dizertačné práce

ZP-III.-MENO,ROK AUTORI: Názov,Inciály

 Nezaradené /N/

N-Drs,1984 Drs, L.: Plochy ve výpočetní technice, SNTL, Praha, 1984
N-Marsh,1999 Marsh, D.: Applied Geometry for Computer Graphics and CAD, Springer – Verlag, London, 1999
N-Medek,1991 Medek, V., Zámožík, J.: Osobný počítač a geometria, Alfa, Bratislava, 1991

 Články /CL/

CL-Kudlickova,2007 Kudličková, S., Tisoň, M.: Generovanie rotačných plôch a ich vizualizácia pomocou IKT, Zborník z konferencie Ematik, FMFI UK, Bratislava, 2007
CL-Tisoň,2007 Tisoň M.: Využitie negrafických programov pri vyučovaní matematiky (so zameraním na geometriu), Zborník príspevkov štipendistov z projektu JPD 3 BA 2005/1-043 Centrum Projektovej Podpory FMFI UK, Bratislava 2007, ISBN 978-80-89186-18-1